تحلیل ارتباط بین رضایت شغلی وانجام کار در میان کارکنان آکادمیک در دانشگاه خصوصی مالزی

تحلیل ارتباط بین رضایت شغلی وانجام کار در میان کارکنان آکادمیک در دانشگاه خصوصی مالزی

تحلیل ارتباط بین رضایت شغلی وانجام کار در میان کارکنان آکادمیک در دانشگاه خصوصی مالزی

شامل 10 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی است

نمونه ترجمه

 

چکیده

رضایت کارکنان و عملکردشان در یک سازمان ضروری و مهم است.یک کارمند راضی باید عملکرد عالی تری داشته باشدواین بازدهی را افزایش می دهد.دانشگاه مکانی است که دانش را به دانشجویان منتقل می کند وبه آنها آموزش میدهد تا در زمینه های گوناگون متخصص شوند.درک رضایت شغلی آکادمیک در دانشگاه برای عملکرد عالی تر بسیار ضروری است.بنابراین،رضایت شغلی و عملکرد، موضوعات تحقیقی رایجی شدند.هدف اصلی از این تحقیق بررسی روابط بین عامل های رضایت شغلی و عملکرد شغلی در میان کارکنان آکادمیک در دانشگاه خصوصی مالزی است.در این تحقیق،رضایت شغلی درعامل های بیرونی ودرونی که شامل شرایط شغلی،امنیت شغلی،پاداش،ارتباط با همکاران،به رسمیت شناخته شدن وپیشرفت هست،مورد بررسی قرار میگیرد.این پژوهش یک تحقیق توصیفی و روش بررسی است که برای مشاهده ی ارتباط بین عامل های رضایت شغلی و عملکرد شغلی به کار می رود.عامل رضایت شغلی یک متغیر مستقل و عملکرد شغلی یک متغیر مستقل است